Bureau voor marketing en communicatie
Asterweg 19D12 - 1031HL Amsterdam - 020 26 10 944 - info@zuurstof.nl
      

Ex­pla­ni­ma­ti­on UNO-VUmc

Ani­ma­tie­vi­deo over ou­de­ren­zorg verder ont­wik­ke­len op basis van we­ten­schap­pe­lijk onderzoek.

Video City Hub

Ont­wik­ke­ling video over visie City Hub en in­tro­duc­tie vestiging in Utrecht.

Meer over vi­deo­pro­duc­ties door Zuurstof:
zuurstof.nl/bureau/vi­deo­pro­duc­ties

Video Lift­in­sti­tuut

Ont­wik­ke­ling corporate video voor Lift­in­sti­tuut.

Meer over vi­deo­pro­duc­ties door Zuurstof:
zuurstof.nl/bureau/vi­deo­pro­duc­ties

Website Huren in Ri­vie­ren­buurt

Re­a­li­sa­tie van website over huren van luxe ap­par­te­men­ten in de Ri­vie­ren­buurt in Amsterdam.

www.huren­in­ri­vie­ren­buurt.nl

Meer over vast­goed­mar­ke­ting:
zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Home

Wer­vings­cam­pag­ne vracht­wa­gen­chauf­feurs

'Dit is mijn auto van de zaak'. De online campagne van Teamflex voor werving van vracht­wa­gen­chauf­feurs en logistiek personeel is vandaag van start gegaan. Concept, creatie en campagne door Zuurstof.

Meer over ar­beids­markt­com­mu­ni­ca­tie:
zuurstof.nl/bureau/ar­beids­markt­com­mu­ni­ca­tie

Pro­ject­web­si­te Amstel Tower

Ont­wik­ke­ling website voor online verhuur van woningen. Inclusief koppeling met wo­ning­dos­sier, huur­kos­ten­cal­cu­la­tor, chat­func­tie, fa­vo­rie­ten­lijst, brochure download etc.
www.hureni­nam­stel­to­wer.nl

Meer over vast­goed­mar­ke­ting:
zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Projectwebsite Amstel Tower - Ontwikkeling website voor online verhuur van woningen. Inclusief koppeling met woningdossier, huurkostencalculator, chatfunctie, favorietenlijst, brochure download etc.
www.hureninamsteltower.nl

Meer over vastgoedmarketing:
zuurstof.nl/bureau/vastgoedmarketing

Pro­ject­web­si­te Alpha

Tekst, ontwerp en re­a­li­sa­tie van website Hureni­nalp­ha.nl

Meer over vast­goed­mar­ke­ting:
zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Huren in Alpha - Leiden Lammenschans

Pro­ject­web­si­te Ble­kers­duin

Tekst, ontwerp en re­a­li­sa­tie website Ble­ker­duin.nl in opdracht van Dreef Beheer.

Meer over vast­goed­mar­ke­ting:
zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Home

Ex­pla­ni­ma­ti­on Zorglad­der

Ont­wik­ke­ling ex­pla­ni­ma­ti­on voor Zorglad­der

Meer over ex­pla­ni­ma­ti­ons
zuurstof.nl/bureau/ex­pla­ni­ma­ti­ons-uit­le­g­a­ni­ma­ties-met-impact

Brochure Diep­s­troe­ten

Tekst, ontwerp, opmaak en productie van pro­ject­bro­chu­re Diep­s­troe­ten in Assen.

Meer over vast­goed­mar­ke­ting:
zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Ar­beids­markt­cam­pag­ne Evean

Employer branding in com­bi­na­tie met wer­vings­cam­pag­ne ver­pleeg­kun­di­gen via candidate journey.

Meer over ar­beids­markt­com­mu­ni­ca­tie:
zuurstof.nl/bureau/ar­beids­markt­com­mu­ni­ca­tie

Arbeidsmarktcampagne Evean - Employer branding in combinatie met wervingscampagne verpleegkundigen via candidate journey.

Meer over arbeidsmarktcommunicatie:
http://zuurstof.nl/bureau/arbeidsmarktcommunicatie

Digitaal magazine Visma

Visma Magazine, het online magazine van Visma Software.

#1/2018

Geveldoek

Project 'De Staats­man­nen' in Utrecht.

Meer over vast­goed­mar­ke­ting:
zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Geveldoek - Project 'De Staatsmannen' in Utrecht.

zuurstof.nl/bureau/vastgoedmarketing

Ex­pla­ni­ma­ti­on Witte Kruis

In deze uit­le­g­a­ni­ma­tie vertelt Witte Kruis, als grootste aanbieder van am­bu­lan­ce­zorg, haar stra­te­gi­sche visie voor de toekomst. Ex­pla­ni­ma­ti­on ont­wik­keld door Zuurstof in sa­men­wer­king met Animotus.

Meer over ex­pla­ni­ma­ti­ons
zuurstof.nl/bureau/ex­pla­ni­ma­ti­ons-uit­le­g­a­ni­ma­ties-met-impact

Digitaal magazine Lidl

Teksten, vorm­ge­ving en tech­ni­sche re­a­li­sa­tie van digitaal magazine voor Lidl Vast­goed­ont­wik­ke­ling.

Meer over vast­goed­mar­ke­ting:
zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Huren in Winkelcentrum Vathorst

Lifestyle fo­to­gra­fie Vesteda

Serie doel­groep­fo­to­gra­fie voor Vesteda-beeldbank in lijn met nieuwe huisstijl.

Campagne ar­beids­markt Zorg

Video-verhalen van ver­pleeg­kun­di­gen als onderdeel van de wer­vings­cam­pag­ne voor Evean.

Meer over com­mu­ni­ca­tie in de zorg:
zuurstof.nl/bureau/com­mu­ni­ca­tie-in-de-zorg

Brochure Waterdorp BPD

Dorps wonen aan de waterkant. In Waterdorp kan 't! Zuurstof ont­wik­kel­de in opdracht van BPD de pro­ject­bro­chu­re (tekst, vorm­ge­ving en drukwerk).

Meer over vast­goed­mar­ke­ting:
zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Brochure Waterdorp - Dorps wonen aan de waterkant. In Waterdorp kan 't! Zuurstof ontwikkelde in opdracht van BPD de projectbrochure (tekst, vormgeving en drukwerk).

Logo-design en pro­ject­web­si­te

voor 'Alpha' in Leiden.

Meer over vast­goed­mar­ke­ting:
zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Huren in Alpha - Leiden Lammenschans

Lespakket ba­sis­on­der­wijs

Voor het Lift­in­sti­tuut ont­wik­kel­den we (samen met No­Mo­re­Mon­days) een lespakket rondom de thema's vei­lig­heid en techniek.

Meer over vi­deo­pro­duc­ties door Zuurstof:
zuurstof.nl/bureau/vi­deo­pro­duc­ties

Huis­stijl­web

Voor het Zaans Medisch Centrum ont­wik­kel­de Zuurstof een maatwerk portaal voor vast­leg­ging van de nieuwe huisstijl, beeldbank én online opmaak van com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len.

Meer over huisstijl ontwerpen:
zuurstof.nl/bureau/huisstijl-ontwerpen

Huisstijlweb - Voor het Zaans Medisch Centrum ontwikkelde Zuurstof een maatwerk portaal voor vastlegging van de nieuwe huisstijl, beeldbank én online opmaak van communicatiemiddelen.

Ontwerp pro­ject­lo­go Aan de Rijn

94 moderne nieuwbouw ap­par­te­men­ten verdeeld over 2 woon­to­rens van Vesteda. Gelegen op een bij­zon­de­re locatie aan de oevers van de Rijn.

Meer over vast­goed­mar­ke­ting:
zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Ontwerp projectlogo Aan de Rijn - 94 moderne nieuwbouw appartementen verdeeld over 2 woontorens van Vesteda.
Gelegen op een bijzondere locatie aan de oevers van de Rijn.

zuurstof.nl/bureau/vastgoedmarketing

Ontwerp logo

Recura Re­va­li­da­tie (sa­men­wer­king tussen Zaans Medisch Centrum en Evean)

Meer over huisstijl ontwerpen:
zuurstof.nl/bureau/huisstijl-ontwerpen

Ontwerp logo - Recura Revalidatie (samenwerking tussen Zaans Medisch Centrum en Evean)

Werken bij DAS

Ontwerp en tech­ni­sche re­a­li­sa­tie werken bij DAS website: www.wer­ken­bij­das.nl

Werken bij DAS - Ontwerp en technische realisatie werken bij DAS website: www.werkenbijdas.nl

Website Hartog

Ontwerp en tech­ni­sche re­a­li­sa­tie van website Hartog.

Jaar­ver­slag Evean

Ontwerp, tekst en tech­ni­sche re­a­li­sa­tie van publiek jaar­ver­slag 2015 voor Evean als digitaal magazine.

Meer over com­mu­ni­ca­tie in de zorg:
zuurstof.nl/bureau/com­mu­ni­ca­tie-in-de-zorg

Evean Jaarverslag 2015

Logo De Vi­ri­eu­park

Ontwerp logo voor BPD-project 'De Vi­ri­eu­park' in Zalt­bom­mel.

Meer over vast­goed­mar­ke­ting:
zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Logo De Virieupark - Ontwerp logo voor BPD-project 'De Virieupark' in Zaltbommel.

Meer over vastgoedmarketing:
zuurstof.nl/bureau/vastgoedmarketing

Website Amstel Tower

Ont­wik­ke­ling pro­ject­si­te 'Amstel Tower' voor Vesteda.

Meer over vast­goed­mar­ke­ting: zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Amstel Tower - Amsterdam City Apartments

Jaar­ver­slag Vidomes

Voor wo­ning­cor­po­ra­tie Vidomes werkten we wederom met veel plezier aan het jaar­ver­slag.

Bouwbord Lunahof

Ontwerp bouwbord voor project Lunahof in Arnhem in opdracht van Vesteda.

Meer over vast­goed­mar­ke­ting: zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Bouwbord Lunahof - Ontwerp bouwbord voor project Lunahof in Arnhem in opdracht van Vesteda.

Sfeer­pre­sen­ta­ties Waterdorp

In opdracht van BPD (Bouwfonds Property De­vel­op­ment)

Meer over vast­goed­mar­ke­ting: zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

De Sprong

Ar­beids­markt­cam­pag­ne voor Amaris Zorggroep, met eigen me­de­wer­kers die eerder de sprong maakten naar Amaris.

Meer over ar­beids­markt­com­mu­ni­ca­tie:
zuurstof.nl/bureau/ar­beids­markt­com­mu­ni­ca­tie

Video DAS

DAS schakelde ons in voor de werving van business trainees. We ont­wik­kel­den deze video en verzorgen de online campagne.

Meer over vi­deo­pro­duc­ties:
zuurstof.nl/bureau/vi­deo­pro­duc­ties

Video lift­keu­ring

Wat doet een in­spec­teur eigenlijk allemaal wanneer hij een lift keurt? Voor het Lift­in­sti­tuut maakten we deze video.

Meer over vi­deo­pro­duc­ties:
zuurstof.nl/bureau/vi­deo­pro­duc­ties

Pro­ject­com­mu­ni­ca­tie De Wachters Breda

Logo-ontwerp en pro­ject­com­mu­ni­ca­tie voor 'De Wachters' in Breda.

Meer over vast­goed­mar­ke­ting: zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Projectcommunicatie De Wachters Breda - Voor 'De Wachters' in Breda ontwikkelden we het logo en projectcommunicatie.

Com­mu­ni­ca­tie­box AMC / VUmc

Voor het AMC en VUmc ont­wik­kel­den we een com­mu­ni­ca­tie­box met poster, flyers en folders voor patiënten over het nieuwe elek­tro­nisch pa­ti­ën­ten­dos­sier.

Meer over com­mu­ni­ca­tie in de zorg:
zuurstof.nl/bureau/com­mu­ni­ca­tie-in-de-zorg

Logo-design

 Voor het project Amstel Tower (Amsterdam) van Vesteda.

Meer over vast­goed­mar­ke­ting: zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Logo-design -  Voor het project Amstel Tower (Amsterdam) van Vesteda.

Website Moe­de­ran­ne­cas­ting

Voor Moe­de­ran­ne­cas­ting ver­zorg­den we de structuur, vorm­ge­ving en bouw van de nieuwe website.

Recent werk

Campagne 'Vast in de lift'

Campagne voor het Lift­in­sti­tuut met als thema 'vast in de lift'. We ont­wik­kel­den de website, maakten de promofilm, hebben de online- en pr-campagne ingericht en bedachten een uniek outdoor event.

Vast in de lift? Geen paniek!

Video Amaris Zorggroep

Onderdeel van onze campagne voor Amaris Zorggroep is een serie verhalen van klanten die vertellen over hun er­va­rin­gen met het Amaris Klant­cen­trum. Ditmaal een mooi verhaal van echtpaar Bolger uit Laren.

Meer over vi­deo­pro­duc­ties:
zuurstof.nl/bureau/vi­deo­pro­duc­ties

Campagne Konica Minolta

Voor Konica Minolta ont­wik­kel­den we een campagne voor Nederland, België, Duitsland en Oos­ten­rijk rondom de op­los­sin­gen voor de ju­ri­di­sche sector. Direct mail, een online quickscan en een 'ex­pla­ni­ma­ti­on' behoorden tot de middelen.

Meer over ex­pla­ni­ma­ti­ons
http://zuurstof.nl/bureau/ex­pla­ni­ma­ti­ons-uit­le­g­a­ni­ma­ties-met-impact

Campagne Amaris Zorggroep

Met print-ad­ver­ten­ties, Facebook-ad­ver­ten­ties, Google-banners, pers­be­rich­ten en klant­ver­ha­len lanceren we het nieuwe klant­cen­trum van Amaris.

Meer over ar­beids­markt­com­mu­ni­ca­tie:
zuurstof.nl/bureau/ar­beids­markt­com­mu­ni­ca­tie

Met print-advertenties, Facebook-advertenties, Google-banners, persberichten en klantverhalen lanceren we het nieuwe klantcentrum van Amaris. Door www.zuurstof.nl

Poster Pitch je bedrijf

Ontwerp cam­pag­ne­pos­ter 'Pitch je bedrijf!' voor Visma e-Ac­coun­ting.

Ontwerp campagneposter 'Pitch je bedrijf!' voor Visma e-Accounting.
Door: www.zuurstof.nl

Ad­ver­ten­tie­lijn Vesteda

Ontwerp nieuwe ad­ver­ten­tie­stijl voor Vesteda.

Meer over vast­goed­mar­ke­ting: zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Ontwerp nieuwe advertentiestijl voor Vesteda.
Door: www.zuurstof.nl

Video Konica Minolta

Corporate video 'Vorm geven aan dromen en ideeën' voor Konica Minolta.

Meer over vi­deo­pro­duc­ties:
zuurstof.nl/bureau/vi­deo­pro­duc­ties

Film Lift­in­sti­tuut

Roltrap op? Freeze! Met deze film vraagt het Lift­in­sti­tuut aandacht voor het veilig gebruik van de roltrap.

Meer over vi­deo­pro­duc­ties:
zuurstof.nl/bureau/vi­deo­pro­duc­ties

Logo De Generaal

Ontwerp logo project 'De Generaal' op IJburg voor Vesteda.

Meer over vast­goed­mar­ke­ting: zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Ontwerp logo project 'De Generaal' op IJburg voor Vesteda.
Door: www.zuurstof.nl

Flyer Konica Minolta

A5 flyer actie 'Follow-Me' voor Konica Minolta.

Ad­ver­ten­tie Vidomes

Ad­ver­ten­tie project 'Schou­ten­hoek' in Zoe­ter­meer voor Vidomes.

Meer over vast­goed­mar­ke­ting: zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Advertentie project 'Schoutenhoek' in Zoetermeer voor Vidomes.
Door: www.zuurstof.nl

Website Teamflex

Advies, ontwerp en tech­ni­sche re­a­li­sa­tie nieuwe website voor Teamflex per­so­neels­dien­sten: www.teamflex.nl

Advies, ontwerp en technische realisatie nieuwe website voor Teamflex personeelsdiensten: www.teamflex.nl
Door: www.zuurstof.nl

Bouwbord Vesteda

Ontwerp bouwbord project '14Noord' voor Vesteda.

Meer over vast­goed­mar­ke­ting: zuurstof.nl/bureau/vast­goed­mar­ke­ting

Ontwerp bouwhekdoek project '14Noord' voor Vesteda.
Door: www.zuurstof.nl

Ontwerp be­let­te­ring

Ontwerp be­stic­ke­ring VW-busje campagne 'Pitch je bedrijf' voor Visma e-Ac­coun­ting.

Ontwerp bestickering VW-busje campagne 'Pitch je bedrijf' voor Visma e-Accounting.
Door: www.zuurstof.nl

Online banners Visma

Online campagne-banners voor 'Pitch je bedrijf'-Visma e-Ac­coun­ting.

Flyer Teamflex

Corporate A5 flyer voor Teamflex per­so­neels­dien­sten.

Meer over ar­beids­markt­com­mu­ni­ca­tie:
zuurstof.nl/bureau/ar­beids­markt­com­mu­ni­ca­tie

Zuurstof werkt onder meer voor: